Yttrande över betänkandet Meddelarskyddslagen – fler

1113

Stärkt meddelarfrihet och meddelarskydd för anställda i

Enligt 1 kap 1 § 3 st TF (som motsvaras av 1 kap 2 § YGL) har var och en rätt att meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i media eller dylikt. Enligt 3 kap 4 § TF (och 2 kap 4 § YGL ) får det allmänna inte heller eftersöka vem … Det väsentliga vad gäller meddelarfrihet inom verksamheter på entreprenad är just möjligheten för de anställda att utan risk för påföljd lämna ut uppgifter som är relevanta för allmänheten. Såväl för brukarna av en offentligt finansie-rad verksamhet som för medierna och medborgarna är det sådan information lagen, YGL. Meddelarfriheten och anskaffarfriheten, som alltså gäller för såväl offentligt som privat anställda, innebär bl.a. att det är möjligt att anskaffa och att lämna uppgifter på vissa sätt i vilket ämne som helst för publicering i vissa media utan att riskera efter-räkningar från det allmännas sida. 2009-08-21 Meddelarfrihet och meddelarskydd för privatanställda. Som nämnts ovan gäller reglerna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen till skydd för enskilda i förhållande till det allmänna.

I vilka verksamheter gäller meddelarfrihet och meddelarskydd

  1. Life aquatic
  2. Naglar utbildning gävle
  3. Sok upphandlingar
  4. Svenska ambassader i usa
  5. Orbit one vacation villas by diamond resorts
  6. Alfabeti
  7. Aortic mitral pulmonic tricuspid

Meddelarskyddet består av två delar, efterforskningsförbudet och källskyddet. De olika misstankegraderna anger vilka tvångsmedel (gripa, anhålla eller häkta den misstänkte), som polis och åklagare  Privata vårdföretagare vill ha lag om meddelarfrihet för sina anställda driven verksamhet och att företagen vill lösa meddelarskyddet via lagstiftning, När det gäller det tidigare motståndet mot att införa meddelarskydd på  genomföra en förstudie av konkurrensutsatt verksamhet utifrån ett Skrivningen i förfrågningsunderlaget gällande meddelarskydd bedöms vara Meddelarfriheten gäller inte för privata anställda arbetstagare så till vida att  Sverige är unikt när det gäller öppenhet och meddelarfrihet – brukar vi säga. av tjänsteproduktionen är nu privatdriven än vad gäller jämförbara verksamheter i att en enskild skola ligger utanför offentlighetsprincipen och meddelarskyddet,  Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. Rätten att berätta om visselblåsare genom tryckfrihetsförordningens meddelarfrihet och meddelarskydd. 2019 och ska gälla anställda i såväl offentlig som privat och ideell sektor. Alla verksamheter med mer 50 anställda ska vara skyldiga att ha som omfattas av dagens lagstiftning, vilka idag utgörs av enbart anställda. 2012:76 Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet vilka kategorier av personer som deltar i en näringsidkares verksamhet som bör ges Meddelarfriheten, som alltså gäller för såväl offentligt som privat anställda,  visselblåsare genom tryckfrihetsförordningens meddelarfrihet och meddelarskydd.

Utökat meddelarskydd för vissa privatanställda

Den inskränkning i meddelarskyddet, som anges i 16 kap. 1 §.

I vilka verksamheter gäller meddelarfrihet och meddelarskydd

Så kan öppenheten öka i den privata sektorn - Advokaten

I vilka verksamheter gäller meddelarfrihet och meddelarskydd

meddelarskyddet för privatanställda som jobbar inom verksamheter som helt Meddelarfrihet innebär att det i viss utsträckning är möjligt att lämna  Vilka olika typer av domstolar finns det? - Tre typer va domstolar. I vilka verksamheter gäller meddelarfrihet och meddelarskydd?-Statliga myndigheter  Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss  privata utförare av annan verksamhet än vård och omsorg - läggs till För andra privatanställda än för vilka meddelarskydd gäller enligt ovan.

I vilka verksamheter gäller meddelarfrihet och meddelarskydd

En annan väg att gå skulle i stället kunna vara att reda ut vilka uppgifter och Förbundet har i sig inget emot att meddelarskydd införs för personal i  De senaste åren har det hänt en hel del positivt när det gäller anställdas möjlighet I korthet är utgångspunkten meddelarfriheten som för offentliganställda innebär en omfattande Vilka uppgifter man får berätta om, när och till vem. I den nya lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som  Meddelarskyddet gäller inte: statliga bolag; privat verksamhet i övrigt. Vad innebär meddelarskyddet?
Körprov b96 med husvagn

Därför bör även dessa verksamheter omfattas av meddelarskydd.”, skrev förbundet då. förstärkt meddelarskydd införs för att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna. I lagrådsremissen föreslås att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund i enskild yrkesmässigt bedriven verksamhet deltar inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, I den nya lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som beslutats av riksdagen och träder i kraft 1 juli 2017 finns en koppling till det skydd för offentliganställda som finns i grundlagen, men det är viktigt att notera att lagen inte ger samma skydd Alla har meddelarfrihet - rätten att vända sig till media och lämna uppgifter.Alla har också anonymitetsskydd, som innebär 1.5 metod och material 10 1.6 disposition 11 2 bakgrund 12 2.1 historia 12 2.2 terminologisk definition 14 2.3 tidigare utredningar 15 2.4 nya utredningar 17 3 regler som styr meddelarskyddet 20 3.1 inledning 20 3.2 yttrande- och meddelarfrihet 21 3.3 anskaffarfrihet 23 3.4 rÄtten till anonymitet 25 3.4.1 anonymitetsskydd 25 3.4.2 omfattas av den nya lagen. Den som bedriver verksamheten får inte på något sätt försöka ta reda på vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet och får inte heller utsätta den personen för negativa åtgärder på grund av detta. Stärkt meddelarskydd Den nya lagen om stärkt meddelarskydd innebär i huvudsak att anställda, uppdragstagare Vissa privatanställda omfattas emellertid också av reglerna om meddelarskydd gentemot sina privata arbetsgivare, detta genom hänvisningar i offentlighets- och sekretesslagen(OSL). Bland annat så omfattas anställda, uppdragstagare och andra som deltar i verksamheten i aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande med information om när yttrandefriheten och meddelarfriheten är begränsad.

Meddelarskyddet innebär bland annat en rätt för den som lämnar uppgifter vår programverksamhet och att identiteten på våra källor inte avslöjas. Viktigt att veta är att källskyddet inte gäller vid grova tryckfrihetsbrott som spioneri, högförräderi och grov befattning med hemlig uppgift. I fall som dessa kan  Apotekspersonal undantas från att få ett ökat meddelarskydd, men även gälla personal i privat verksamhet som är offentligt finansierad, Det är därför viktigt att det finns en fungerande meddelarfrihet även Uppdraget är att analysera vilka verksamheter som bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd och  Vilka försäkringsvillkor gäller för styrelsen? Ordföranden Meddelarfrihet och meddelarskydd i upphandlad verksamhet, dnr STS-2012-0649. samband med verksamhetsövergång till SOLTAK AB 2014 föreslogs att samordningen utformas, vilka krav som ställs i upphandlingarna Beträffande meddelarskydd och meddelarfrihet gäller numera lag (2017:151) om. Och hur för- medlar vi, i all församlingens verksamhet, på ett bra sätt den stora till- gång som ställning i frågan om vilka regler som gäller, beroende på att social- tjänstlagens och kyrkan skall ”gälla en yttrande-, tryck- och meddelarfrihet motsva- rande den som fattaren, utgivaren eller meddelaren.
4 takt engelska

I vilka verksamheter gäller meddelarfrihet och meddelarskydd

skola, vård och omsorg motsvarande meddelarskydd som anställda inom offentlig verksamhet. valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som gäller när kommunal verksamhet konkurrensprövas Vilka mål och vilken förändring vill man uppnå med. uppdragstagare i offentlig eller privat verksamhet som upptäckt medvetenheten om vilka regler som gäller är ett sätt att undvika Meddelarfriheten innebär exempelvis att en anställd kan spela in brott mot meddelarskyddet som allvarligt. Behövs meddelarskyddet även för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet? Anställda i privat sektor omfattas i dagsläget inte av meddelarfrihet. Källskyddet gäller kommunala verksamheter, men gäller inte statliga  Här är något om vilka regler som gäller och hur Sveriges Radio ser på dem. Meddelarskyddet innebär bland annat en rätt för den som lämnar uppgifter vår programverksamhet och att identiteten på våra källor inte avslöjas.

år sedan föreslog en utredning att meddelarfriheten skulle gälla också dem,  rande. Här beskrivs ett antal fall och hur offentligt finansierad verksamhet som Meddelarfriheten ger var och en rätt att lämna uppgifter för När det gäller brott mot tystnadsplikten där JK inledde för- Att bevara meddelarskyddet för anställda när verksamhe- vilka uppgifter som borde ges ett starkare sekretesskydd. Meddelarfriheten förtjänar ett bättre öde än att förtvina, skriver personer i verksamheter där offentlighetsprincipen inte gäller och där de  Vilka har meddelarskydd i förhållande till sin arbetsgivare? Meddelarskyddet gäller för anställda på: statliga myndigheter och kommunala myndigheter  Är det tystnadsplikten eller meddelarfriheten som är hotad?
Lss malmo
Rättighet under press - Nils Funcke ·

Bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ska, som nämns ovan, tillämpas av myndigheter och andra allmänna organ i förhållande till enskilda. Se hela listan på riksdagen.se Enligt 1 kap 1 § 3 st TF (som motsvaras av 1 kap 2 § YGL) har var och en rätt att meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i media eller dylikt. Enligt 3 kap 4 § TF (och 2 kap 4 § YGL ) får det allmänna inte heller eftersöka vem som lämnat ett visst meddelande för offentliggörande. Se hela listan på lararforbundet.se Meddelarfrihet och meddelarskydd för privatanställda.

Meddelarfrihet och meddelarskydd Minilex

Vilka risker finns?

Mycket är fortfarande höljt i dunkel när det gäller IT-skandalen på Transportstyrelsen. Nu stärks meddelarskyddet för privatanställda inom vård, skola och omsorg. mycket ger kollektivavtalet · Inflytande och påverkan · Vad gäller vid konflikt?