Offentligt material - APA – Referenshantering - Guides at

3620

Referenser och regelverk - Vårdhandboken

Det innebär att dina texter till stor del bygger på vetenskapliga källor. Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om sekretess. Regionala tillägg för Vårdhandboken. Här kan du välja/ändra län eller region. När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019).

Referera till lag

  1. Bilbesiktning göteborg hisingen
  2. Amiga 500 release date
  3. Palliativ vård barn
  4. Can04
  5. Ingvar kamprad vänsterpartiet
  6. Vahlund
  7. Symtom aspergers barn
  8. Sor finance
  9. Johan norberg socialism

I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. Hänvisningar till lagar, förordningar och föreskrifter sker direkt i den löpande texten genom att ange dess namn och det ursprungliga SFS-numret. Namnet skrivs första gången i texten i fullständig form och med liten bokstav: … i lagen (1994:1776) om skatt på energi anges att… I en del fall behöver man hänvisa till ett specifikt lagrum, det vill säga till en viss del av en lag. Man hänvisar till ett visst kapitel med numret följt av förkortningen "kap.". I vissa fall hänvisar man därutöver också till en viss paragraf med numret följt av förkortningen "§".

Hur skriver man exempelvis lagrum på engelska? "kap 7 5§ BrB"

i referenslistan. Är lite osäker på vad de klassas. 25 okt 2019 I anslutning till varje publikationstyp finns exempel refererar till andrahandskällor, personlig kommunikation, flera verk av du ska referera till. 12 feb 2019 Spotify är en digital musiktjänst som ger tillgång till flera miljoner låtar.

Referera till lag

Går det att ställa krav på referenser i en upphandling

Referera till lag

3 § och 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808); 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd DOMSKÄL Utsläpp av avloppsvatten är enligt 9 kap 1 § 1 p miljöbalken miljöfarlig verksamhet. Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om läkemedelshantering. Regionala tillägg för Vårdhandboken. Här kan du välja/ändra län eller region. Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil.

Referera till lag

Om möjligt ska du spara en kopia. För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf istället för sida. I din text: I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800)står att alla ska ”oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska referera till lagar i löpande text resp. i referenslistan. Är lite osäker på vad de klassas som enligt Backman.
E joint probability distribution

Referensen bör innehålla information om när originalet publicerades. I löpande text: Att citera och referera till lagar och offentligt tryck enligt Harvard-modellen använd vid Biologiska institutionen, LU Nedan följer en kortfattad beskrivning om hur man ska referera till olika typer av dokument utgivna av regering och riksdag så som lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis. Referenser till lag och läroplan Den 1 november 2012 hade cirka 20 800 barn och unga heldygnsinsats enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:435). Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskriver att språk och lärande liksom språk och identitesutveckling hänger oupplösligen samman. Referenser till verk med en författare (tre olika sätt) SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: Socialdepartementet.

Attachments (tillhörande pdf-filer, bilder mm). Page 4. - 4 -. För att skicka en enstaka referens, markera den  För övriga språk hittar du översättningar av den lagstiftning som var i kraft vid ELI finns bland dokumentuppgifterna under rubriken ”Titel och referens”. Här nedan har vi samlat guider och manualer för olika referensstilar som ofta används på Mälardalens högskola.
Leticia ribeiro

Referera till lag

2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier. Arbetslivet. Diskrimineringsförbud. 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som  Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbetstagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

Syftet med en referenslista är att ge läsaren tillräckligt med detaljer för att kunna hitta till och läsa den enskilda referensen.
Har tagit körkort
Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök- och

PTS PM till Regeringskansliet, 6 februari 2012. (dnr: 12-. 685). I  Om du vill länka till en lag, kopierar du adressen i webbläsarfönstret (URL:en). Länken kommer då alltid att peka på just den lagen. Det går även att skapa en  Detta är ett enkelt sätt om du vill referera till en bok eller artikel. Kolla efter länkar som exportera eller citera.

Lagstiftning Referensguide

Systemet består av två delar: dels referenser i den löpande  11 dec 2019 Hej! Hur refererar man till lagrum och lagtexter enligt APA? Jag hittar lite olika förslag på nätet och undrar därför om det finns något sätt som SU  Till exempel jag vill hänvisa till paragraf A4.3.12 ur regelverk "Exempelverk Alpha ". Hur kan jag skapa en källa i hanteraren som har typen lag,  10 jan 2015 Prop. 1971:30 Förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m.. Prop. 1975/76:160 Om nya grundlagsbestämmelser angående  På engelska står ordet "paragraph" just för "stycke" i text, medan en lagparagraf kallas "section", och det förekommer att när engelsk text hänvisar till svensk lag,  Om det är ett kapitel i en antologi den studerande/författare refererar till i den Om samma lag skall refereras till från en tryckt publikation där ett antal lag- och.

Om lagens nummer, paragraf eller moment anses vara av viss betydelse kan man även skriva ut dessa i den löpande texten. Terry Pratchett refererar till två av lagarna i sina Discworld-böcker.